DALŠÍ PROJEKT DOKONČEN

PROJEKT

„Rozšíření agroturistických nabídek Pensionu Jízdárna o zpřístupnění stájí“

Podrobný popis projektu

Hlavním cílem tohoto projektu je další zpřístupnění Pensionu Jízdárna hendikepovaným hostům, rozšíření stávající agroturistické nabídky a atraktivity Pensionu Jízdárna. Tohoto cíle bylo dosaženo třemi kroky:

1. Rekonstrukcí podlahy ve stájích, mimo jiné pro zpřístupnění stájí hostům s hendikepem a na vozíčku. Hosté se mohou pohodlně účastnit každodenního života koní i ve stájích. Mohou koně bezpečně ošetřovat, krmit a podobně.

2. Oprava opláštění stávající sedlovny stájí. Sedlovna byla zateplena a opatřena trvalým dřevěným krytím proti povětrnostním vlivům, tak aby uvnitř uložené vybavení používané pro provoz netrpělo. Dokonce se nám podařilo opláštěný opatřit dvěma okny s oplechováním.

3. Vedle stávající naší „slepičárny“ byl postaven přístřešek pro ovečky- „mini ovčín“ s nezbytným zázemím s nástěnkou s informacemi o životě a péči o ovce. Hosté pensionu zde mohou ovce v doprovodu a s komentářem krmit,... zejména malé děti tuto atrakci jistě uvítají. „Mini ovčín“ je také přístupný hostům s hendikepem a na vozíčku.

4. V kapitole „Úpravy WEBu ,… podstatným způsobem byly přeorganizovány přehledně umístěny v novém prolinku všechny naše současné nabídky agroturistických zážitků. Prezentace byla doplněna mnohem lepšími fotografiemi.

5. Informační leták formátu DL

Pro lepší informovanost veřejnosti byl pořízen v počtu 200 ks informační leták ve formátu DL, který je umístěn v prostorách Pensionu Jízdárna a kolemjdoucí veřejnost je tak seznamována s podporou Moravskoslezského kraje a s výstupy projektu.

Agroturistické zážitky, nově vzniklé v rámci tohoto projektu:

1. Zpřístupnění stájí pro hendikepované návštěvníky

2. V přístřešku pod terasou bude vytvořeno ustájení pro ovce, - „mini ovčín“, přístupný pro hosty.

3. Vyvádění a zahánění oveček. Vzniklý nový program pro děti - komentované péče o ovce.

4. 2 x za rok komentované stříhání oveček.

Dopad projektu z hlediska teritoria a z hlediska cílových skupin.

V minulosti jsme se setkávali se zájmem o zážitky prezentované v projektu

především od mladých rodin s dětmi, dětských skupin a sdružení tělesně a

mentálně postižených.

Realizací tohoto projektu bylo dosaženo stanovených cílů.

"Expansion of agritourism offers of Pension Jízdárna by making stables available"

Detailed description of the project.

The main goal of this project is to further make Pension Jízdárna accessible to disabled guests, to expand the existing agritourism offer and the attractiveness of Pension Jízdárna. This goal was achieved in three steps:

1. Reconstruction of the floor in the stables, among other things, to make the stables accessible to guests with disabilities and those in wheelchairs. Guests can comfortably participate in the daily life of the horses even in the stables. They can safely groom, feed, etc. horses.

2. Repair of the cladding of the existing saddle room of the stables. The saddle room was insulated and provided with a permanent wooden cover against the effects of the weather, so that the equipment used for operation stored inside would not suffer. We even managed to equip the clad with two windows with sheet metal.

3. Next to our existing "hen house" a shelter for sheep was built - a "mini sheepfold" with the necessary facilities and a bulletin board with information about the life and care of sheep. Guests of the boarding house can feed the sheep accompanied and with a commentary,... especially small children will certainly welcome this attraction. The "mini sheepfold" is also accessible to guests with disabilities and in wheelchairs.

4. All our current offers of agrotourism experiences have been significantly reorganized and clearly placed in a new prolink in the

chapter "Website modifications,... The presentation was supplemented with much better photos.

5. Information leaflet in DL format In order to better inform the public, 200 information leaflets in DL format were purchased, which are placed in the premises of Pension Jízdárna, and the passing public is thus introduced to the support of the Moravian-Silesian Region and the project's outputs.

Agrotourism experiences, newly created within the framework of this project:

1. Making stables accessible to disabled visitors

2. A shed for sheep will be created in the shelter under the terrace, - a "mini sheepfold", accessible to guests.

3. Bringing out and driving away the sheep. A new program for children was created - commented sheep care.

4. Commented sheep shearing twice a year.

Impact of the project in terms of territory and target groups. In the past, we have met with interest in the experiences presented in the project especially from young families with children, children's groups and associations physically and the mentally disabled.

By implementing this project, the set goals were achieved.