Další komentované aktivity

HLAVNÍ ÚČEL PROJEKTU – PODROBNÝ POPIS.

Hlavní účel projektu je tvořen pěti výstupy projektu.

Rozšíření stájí o sedlovnu kde budou umístěny používané sedla, ohlávky, uzdečky, deky a dečky a další nutné vybavení pro agroturistiku. Stávající prostory jsou již malé a nevyhovující. Je nutná výměna podlahy a nosných konstrukcí – jejich podstatné posílení.

Rozšíření koliby o pergolu - zastřešené posezení pro ukázky tradičních zemědělských řemesel v podhůří Beskyd. Zastřešení – pergola, nahradí stávající již nevyhovující stan. Posezení bude vybaveno ukázkou nářadí používaného v minulosti řemeslníky a zemědělci. Posezení bude dále vybaveno informačními tabulemi s tematickým poučením vázaným na život na statcích a chalupách v Beskydech, na denní obživu usedlíků, sedláků a jejich hospodaření.

Mimo to bude pergola vybavena informacemi pro teoretické části zážitkových programů sestavených jako součást této žádosti.

Posezení bude připraveno pro pořádání tematických dílniček pro děti, školky, školy a bude veřejně zdarma přístupné.

Tento prostor bude vhodný taky i pro činnosti spolků zabývajících se pomocí postiženým dětem pro případ nepřízně počasí. Prostor jim budeme nabízet i ve spojení s dalším výstupem projektu „Zastřešeným úvazištěm pro koně“ a opěrnou zdí které bude i jim po nájezdové zbudované plošině přístupné.

V prostorách pergoly bude umístěn nosič letáků na kterém budou umístěny i letáky informující o výstupech tohoto projektu.

Prostor bude přístupný i hendikepovaným občanům.

Výstavba zastřešeného úvaziště pro koně podle přiložené dokumentace s příjezdovou rampou pro přístup lidí s handicapem, i vozíčkáře (koně se u úvaziště nejvíce zdržují, a handicapovaní budou moci s nimi být v bezprostředním kontaktu...). budou zde mít možnost koně bezpečně krmit a účastnit se zážitkových programů. Po šikmém zpevněném nájezdu se budou moci i vozíčkáři dostat na vodorovnou zpevněnou plochu hrazením oddělenou od pastviny. Na hrazení budou umístěny jesle s krmením a dalšími pamlsky pro koně, pro jejich přilákání.

Součástí stavby je nutná zpevnění přilehlého terénu zdí podle přiložené dokumentace směrem k přilehlému parkovišti. Současný stav je tvořen náspe s dřevěným zpevněním. Toto ale již se rozpadá a nevyhovuje. Na zdi směrem k parkovišti, k přijíždějícím návštěvníkům budou umístěny informační tabule s informacemi o výstupech tohoto projektu, nabízejícím návštěvníkům zážitkové programy.

Místo bude přístupné i hendikepovaným občanům a budou se moci zde účastnit zážitkových programů.

Obnova informační panoramatické cedule 150 x 50 cm na pastvině nad pensionem. Tato cedule byla před cca 7-mi lety postavena na pastvině nad pensionem v bezprostřední blízkosti modré turistické trasy. V současnosti je již těžko čitelná a našim cílem je ji obnovit. Opět budou na ní procházející turisté vidět panoramata okolních vrcholků hor včele s Lysou Horou. Fotografie bude opatřena panoramatickou fotografii s popisem okolních nejvýznamnějších vrcholků, sedel a údolí.

Z prostředků tohoto projektu budou vytištěné informační letáky, informující o výstupech projektu a dalších nabízených zážitcích. Letáky budou v českém jazyce a jednom cizím. Tyto budou veřejně a zdarma přístupné pro turisty procházející kolem pensionu po modré turistické trase.

Všech těchto pět výstupů vzájemně spolu bude vytvářet multiplikační efekt a to i vzhledem k hendikepovaným návštěvníkům.

Dopad projektu z hlediska teritoria a z hlediska cílových skupin.

V minulosti jsme se setkávali se zájmem o zážitky prezentované v projektu především od mladých rodin s dětmi, dětských skupin a sdružení tělesně a mentálně postižených.

Tento projekt bude podstatnou mírou nabízet možnosti vyžití taky i hendikepovaným lidem. V současné době jednáme o využití našeho zařízení pro tělesně postižené děti a taky pro děti postižené různým stupněm autizmu. O služby v projektu uvedené bude velký zájem. Svým rozsahem překročí jistě hranice okresu a bude mít dopad ve spádové oblasti Frýdek–Místek - Havířov – Karviná – Ostrava.

Prezentovaný projekt zvýší nabídku agroturistických zážitků a tímto prostřednictvím i zájem hostů a turistů o Pension Jízdárna.

 

MAIN PURPOSE OF THE PROJECT - DETAILED DESCRIPTION.

The main purpose of the project consists of five project outputs.

Extension of stables by a saddle room, where used saddles, halters, bridles, blankets and blankets and other necessary equipment for agrotourism will be placed. The existing rooms are already small and unsatisfactory. It is necessary to replace the floor and load-bearing structures - their substantial strengthening.

Extension of the hut by a pergola - covered seating for demonstrations of traditional agricultural crafts in the foothills of the Beskydy Mountains. Roofing - pergola, will replace the existing already unsuitable tent. The sitting area will be equipped with a demonstration of tools used in the past by artisans and farmers. The sitting will also be equipped with information boards with thematic instructions related to life on farms and cottages in the Beskydy Mountains, the daily livelihood of settlers, farmers and their management.

In addition, the pergola will be equipped with information for the theoretical parts of the experiential programs compiled as part of this application.

The sitting will be prepared for the organization of thematic workshops for children, kindergartens, schools and will be open to the public free of charge.

This space will also be suitable for the activities of associations dealing with helping disabled children in case of bad weather. We will also offer them space in connection with the next output of the project "Covered mooring for horses" and a retaining wall which will also be accessible to them along the access platform.

A leaflet carrier will be placed in the pergola premises, on which leaflets informing about the outputs of this project will also be placed.

The space will also be accessible to handicapped citizens.

Construction of a covered mooring for horses according to the attached documentation with an access ramp for the access of people with disabilities, as well as wheelchair users (horses stay the most at the mooring, and the handicapped will be able to be in direct contact with them ...). they will have the opportunity to safely feed the horses and participate in experience programs. After an inclined paved driveway, even wheelchair users will be able to get to the horizontal paved area by a fence separated from the pasture. A crèche with food and other treats for horses will be placed on the fence to attract them.

Part of the construction is the need to strengthen the adjacent terrain walls according to the attached documentation towards the adjacent parking lot. The current state consists of a embankment with wooden reinforcement. But this is already falling apart and unsatisfactory. On the wall towards the parking lot, to the arriving visitors, information boards will be placed with information about the outputs of this project, offering visitors experience programs.

The place will also be accessible to handicapped citizens and they will be able to participate in experience programs.

Restoration of an information panoramic sign 150 x 50 cm on a pasture above the pension. This sign was built about 7 years ago on a pasture above the pension in the immediate vicinity of the blue hiking trail. It is now difficult to read and our goal is to restore it. Once again, tourists passing through it will see panoramas of the surrounding mountain peaks, Lysá Hora as the leader. The photo will be provided with a panoramic photo with a description of the surrounding most important peaks, saddles and valleys.

Information leaflets will be printed from the funds of this project, informing about the project outputs and other offered experiences. The leaflets will be in Czech and one foreign language. These will be publicly and free of charge for tourists passing around the pension along the blue tourist route.

All these five outputs together will create a multiplier effect, even with regard to handicapped visitors.

Impact of the project in terms of territory and in terms of target groups.

In the past, we met with interest in the experiences presented in the project, especially from young families with children, children's groups and associations of the physically and mentally handicapped.

This project will significantly offer opportunities for people with disabilities. We are currently negotiating the use of our facility for disabled children and also for children with various degrees of autism. There will be great interest in the services mentioned in the project. Its scope will certainly exceed the boundaries of the district and will have an impact in the catchment area Frýdek – Místek - Havířov - Karviná - Ostrava.

The presented project will increase the offer of agrotourism experiences and thus through the interest of guests and tourists in Pension Jizdarna.