Projekty

Rozšíření agroturistických nabídek na Pensionu Jízdárna

 

Projekt je spolufinancován Moravskoslezským krajem.

 

PROJEKT – PODROBNÝ POPIS.

Hlavní účel projektu je tvořen těmito výstupy projektu:

Zastřešení malé terasy

Na stávající malé terase u koliby byla prodloužena střecha koliby přes tuto terasu.

Zastřešení malé terasy je také vhodné  pro ukázky tradičních zemědělských řemesel v podhůří Beskyd. Toto místo slouží i jako výchozí pro zážitkové programy uváděné v rámci tohoto projektu.

Prostor je přístupný po zpevněné dlažbě, bez překážek z parkoviště, přes dvůr na zastřešenou malou terasu  i hendikepovaným občanům. Z této terasy je přímo dostupné  rekonstruované WC pro osoby se zdravotním postižením, které je také výstupem tohoto projektu.

Rekonstrukce WC na malé terase pro osoby se zdravotním postižením

Pořízení selské bryčky

Bryčka ke statku a pensionu vždy neodmyslitelně patřila. Je součástí tohoto projektu. V komentovaných zážitcích netradiční formou hostům navodí atmosféru dávno minulou a připomene život hospodářů v nelehkých podmínkách Beskyd.

Výstup projektu je přístupný i osobám se zdravotním postižením.

Pořízení kostýmů pro hosty

Hosté před samotným začátkem zážitkového programu „Komentovaný život hospodáře před 100 lety – staň se hospodářem“ dostanou dobové kostýmy do kterých se převlečou a celý tento zážitek v nich budou absolvovat.

Postavení fotopointu „Zvonice“

Stavba je svým pojetím tradiční ale zároveň s prvky modernosti a optimismu. Hosté se zde setkají, vyfotí a s komentářem obrázek rozešlou do světa. Stavba je opatřena vhodnou připomínkou o spolufinancování  Moravskoslezským krajem.

Vznikla nová nabídka agroturistických zážitků:

  • Komentované strojení koní do postrojů
  • Komentované zapřahání do bryčky
  • Komentovaná jízda bryčkou
  • Komentovaný život hospodáře
  • Komentovaná práce kočího

 

Extension of agrotourism offers at Pension Jízdárna

PROJECT – DETAILED DESCRIPTION.

The main purpose of the project consists of the following project outputs:

Roofing of a small terrace

On the existing small terrace by the collie, the roof of the collie was extended over this terrace.

The roofing of the small terrace is also suitable for demonstrations of traditional agricultural crafts in the foothills of the Beskydy Mountains. This place also serves as a default for the experiential programs presented within this project.

The space is accessible by paved pavement, without obstacles from the parking lot, through the yard to a covered small terrace and handicapped citizens. From this terrace there is a reconstructed toilet for people with disabilities,which is also the output of this project.

Reconstruction of the toilet on a small terrace for people with disabilities

Acquisition of a peasant buggy

The buggy has always belonged to the farm and pension. It is part of this project. In the commented experiences, it will evoke an atmosphere long past and remind guests of the life of the landlords in the difficult conditions of the Beskydy Mountains in an unconventional way.

The output of the project is also accessible to people with disabilities.

Acquisition of costumes for guests

Before the very beginning of the experience program "Commented Life of a Householder 100 Years Ago – Become a Householder", guests will be given period costumes in which they will dress up and complete this whole experience.

Construction of the photopoint "Bell Tower"

The concept of the building is traditional but at the same time with elements of modernity and optimism. Guests meet, take a picture and send the picture out to the world with commentary. The building is provided with a suitable reminder about co-financing by the Moravian-Silesian Region.

A new offer of agrotourism experiences has been created:

ü Commented harnessing of horses

ü Commented harness to the buggy

ü Commented ride with a buggy

ü Commented life of the householder

ü Commented work of the coachman

  

 
 
 

Komentované strojení koní do postrojů

Kde se zážitek odehrává

1)     Teoretický výklad v novém zastřešení malé terasy: Popis našich pastvin, postrojů, popis činností během programu zážitku

2)     Praktický výklad a praktická část pro hosty pak probíhá ve stájích pensionu.

3)     Zakončení zážitku bude v nově obnovené  „Zvonici“

Popis zážitku

Co je návštěvníkům nabízeno, co je pro ně připraveno? – popis průběhu aktivity

1)    Teoretická část bude začínat v nově budované zastřešené malé terase

2)    Zde s e hosté dozví popis pou žívaných postrojů, je jich užití, popis činností během programu zážitku.

3)    Další část programu bude probíhat ve stájích pensionu, kde se host doví jakým způsobem nasadit koni postroje, činnost si bude moci na koni sám vyzkoušet.

4)    Pod vedením zkušeného lektora budou moci hosté postroje na koni upravit podle jeho velikosti, bezpečně upevnit.

5)    Zdatnější hosté budou moci pak koně odvést ze stájí ven. Vše pod odborným dohledem.

6)    Tento zážitek může navazovat přímo na další „Komentované zapřahání koní do bryčky“

7)    Zakončení zážitku bude v nově obnovené  „Zvonici“, fotopointu, kde hostům pořídíme společnou fotografii.

 

Cena zážitku

Jaká je cena za zážitek, případně informace zda je zdarma

Službu bude nutné předem objednat.  Pro ZTP bude zdarma, bude možná po předchozí domluvě. Minimální počet osob je 2 a maximální 3, Cena za osobu na 1 hodinu je 300,- Kč, Dětské skupiny pak po dohodě za podstatnou slevu : 300,- /skupinu.

 

 
 
 

Komentované zapřahání koní do bryčky

Kde se zážitek odehrává

1)     Teoretický výklad začne v novém zastřešení malé teras

2)     Praktický výklad a praktická část pro hosty pak bude probíhat pod nově postaveným „zastřešením“ malé terasy, kde bude pro hosty připravena bryčka.

3)     Zakončení zážitku bude v nově obnovené  „Zvonici“,

Popis zážitku

Co je návštěvníkům nabízeno, co je pro ně připraveno? – popis průběhu aktivity

1)     Teoretický výklad začne v novém zastřešení malé terasy: Popis našich pastvin, postrojů, bryčky, teorie, popis činností během programu zážitku

2)     Praktický výklad a praktická část pro hosty pak bude probíhat pod nově postaveným „zastřešením“ malé terasy, kde bude pro hosty připravena bryčka.

3)     Ve stájích budou nachystané koně s postroji. Hosté si je odvedou k bryčce.

4)     Praktický výklad a praktická část pro hosty pak bude probíhat pod odborným dohledem. Hosté si budou moci vše  samostatně vyzkoušet.

5)     Zdatnější hosté budou moci pak koně odvést zpět do stájí a tam koně odstrojit Vše pod odborným dohledem.

6)     Tento zážitek může navazovat přímo na další „Komentované staň se kočím – komentovaná práce kočího“.

7)     Zakončení zážitku bude v nově obnovené  „Zvonici“, fotopointu, kde hostům pořídíme společnou fotografii.

Cena zážitku

Jaká je cena za zážitek, případně informace zda je zdarma

Službu bude nutné předem objednat.  Pro ZTP bude zdarma, po předchozí dohodě. Minimální počet osob je 2 a maximální 3, Cena za osobu na 1 hodinu je 300,- Kč, Dětské skupiny pak po dohodě za podstatnou slevu : 300,- /skupinu.

 

 
 
 

Komentovaná jízda bryčkou

Kde se zážitek odehrává

1)     Teoretický výklad začne v novém zastřešení malé terasy: Popis našich pastvin, postrojů, bryčky, teorie, popis činností během programu zážitku

2)     Praktický výklad a praktická část s předvedením čištění koní pro hosty pak bude probíhat ve stáji, v boxu a nebo na dvoře pensionu.

3)     Lektor koně přidrží a host bude moci sám koně podle jeho pokynů čistit.

4)     Zakončení zážitku bude v nově obnovené  „Zvonici“

Popis zážitku

Co je návštěvníkům nabízeno, co je pro ně připraveno? – popis průběhu aktivity

1)     V teoretické části se host dozví více o samotné přípravě koní, postrojů a bryčky před jízdou.

2)     Hosté se přesunou pod zastřešenou (nově budovanou) malou terasu, kde již bude čekat bryčka se zapřaženými 2 koňmi.

3)     Praktická část proběhne během samotné jízdy, kdy se hosté dozví různé zajímavosti a praktické  zkušenosti.

4)     Zakončení zážitku bude v nově obnovené  „Zvonici“, fotopointu, kde hostům pořídíme společnou fotografii.

Cena zážitku

Jaká je cena za zážitek, případně informace zda je zdarma

Službu bude nutné předem objednat. Minimální počet osob je 2 a maximální 4, Cena za jízdu je 1.500,- Kč, Dětské skupiny pak po dohodě za podstatnou slevu, stejně tak ZTP. Doba trvání je cca 1,5 hodiny.

 

 
 
 

Komentovaný život hospodáře před 100 lety – staň se hospodářem

Kde se zážitek odehrává

1)     Teoretický výklad proběhne v nově budovaném  zastřešení malé terasy.

2)     Praktický výklad proběhne prohlídkou pensionu a srovnáním historické a dnešní skutečnosti rozmístění budov, hospodářství, a podobně…

3)    Následovat bude „Komentovaná jízda bryčkou“ po nové vyhlídkové trase „za Historií Morávky“

4)     Zakončení zážitku bude v nově obnovené  „Zvonici“,

 

Popis zážitku

Co je návštěvníkům nabízeno, co je pro ně připraveno? – popis průběhu aktivity

1)     Hosté dostanou k zapůjčení dobové kostýmy do kterých se převléknou.

2)     Teoretický výklad proběhne v nově budovaném  přístřešku malé terasy. Hosté budou stručně seznámeni s historií statku – nyní Pensionu Jízdárna a s historií hospodaření v místě kolem roku 1920.

3)     Praktický výklad proběhne prohlídkou pensionu a srovnáním historické a dnešní skutečnosti rozmístění budov, hospodářství, a podobně…

5)    Následovat bude vyjížďka bryčkou v dobových kostýmech - „Komentovaná jízda bryčkou“ po nové vyhlídkové trase „za Historií Morávky“, tedy do míst kam se doposud hosté nedostali.

4)     Zakončení zážitku bude v nově obnovené  „Zvonici“, fotopointu, kde hostům pořídíme společnou fotografii.

 

Cena zážitku

Jaká je cena za zážitek, případně informace zda je zdarma

Službu bude nutné předem objednat. Minimální počet osob je 2 a maximální 4, Cena za jízdu je 2.000,- Kč, Dětské skupiny pak po dohodě za podstatnou slevu, stejně tak ZTP. Doba trvání je cc 2 hodiny.

 

 
 
 

Staň se kočím – komentovaná práce kočího

Kde se zážitek odehrává

1)     V nově budovaném zastřešení malé terasy

2)     Ve stájích

3)     Ve venkovním prostoru během vyjížďky nově pořízenou bryčkou

4)     Zakončení zážitku bude v nově obnovené  „Zvonici“,

 

Popis zážitku

Co je návštěvníkům nabízeno, co je pro ně připraveno? – popis průběhu aktivity

Účastníci programu:

Ø  Proběhne v nově budovaném zastřešení malé terasy, pracovní „porada“ a teoretická příprava a vše potřebné o plánované činnosti zážitku.

Ø  Pod odborným vedením:

Ø  Ve stájích účastníci koně a další koně vyčistí a připraví na jízdu

Ø  Připraví koně na jízdu – nastrojí koně – viz. „Komentované strojení koní do postrojů“

Ø  Zapřáhnou koně do bryčky – viz. „Komentované zapřahání koní do bryčky“

Ø  Praktická část pak proběhne během samotné jízdy bryčkou.

Ø  Následuje zhodnocení a ukončení zážitku . Zakončení zážitku bude v nově obnovené  „Zvonici“, fotopointu, kde hostům pořídíme společnou fotografii.

Cena zážitku

Jaká je cena za zážitek, případně informace zda je zdarma

Službu bude nutné předem objednat. Maximální počet osob je 2. Cena za osobu je 1.200,- Kč. Zážitek je vhodný pro osoby starší 15-ti let.

 

 

Projekt "PŘESTAVBA PŮDY STÁJÍ NA KLUBOVNU“

JE SPOLUFINANCOVÁN Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

POPIS PROJEKTU

Projekt "PŘESTAVBA PŮDY STÁJÍ NA KLUBOVNU

Cílem projektu je zvýšení návštěvnosti pensionu.

kroky vedoucí ke splnění cíle:

1) nabídnout hostům další atraktivní zážitky:

  1. a) Komentovaná prohlídka stájí s exkursí do minulosti života lidí a koní v Beskydech. Hosté se aktivně účastní prohlídky stájí s výkladem denního režimu koní, krmení, čištění a sedlání, zapřahání,… hosté si mohou všechny tyto činnosti sami vyzkoušet.

Součástí služby je mimo jiné i prohlídka expozice v nově budovaném podkrovním prostoru nad stájemi se sociálním zázemím. Hosté se mohou seznámit s historií samotného pensionu a užívání koní v Beskydech.

Hosté si  mohou  při komentované prohlídce a exkursi do historie uvědomit historické, sociální a geografické souvislosti života lidí a koní na Pensionu Jízdárna a v Beskydech.

  1. b) Komentovaná výuka jízdy na koni s exkursí do minulosti života lidí a koní v Beskydech.  Host se aktivně účastní výuky jízdy na koni na jízdárně a prohlídky stájí s výkladem denního režimu koní, krmení, čištění a sedlání, zapřahání,… hosté si  může všechny tyto činnosti sami vyzkoušet.
  2. c) Komentovaná vyjížďka do terénu na koni s exkursí do minulosti života lidí a koní v Beskydech.  Nutnou podmínkou pro účast na tomto zážitku je jezdecká zdatnost hosta. Musí umět koně ovládat v terénu.

Host se aktivně účastní výuky vyjížďky na koni do terénu a prohlídky stájí s výkladem denního režimu koní, krmení, čištění a sedlání, zapřahání,… hosté si  může všechny tyto činnosti sami vyzkoušet.

2) Pro účely plnění kroků a) až c) a taky pro zlepšení zajištění klubové činnosti byla rekonstruována klubovna z původní půdy nad stájemi. vznikla klubovna se sociálním zázemím a sprchou pro členy klubu a hosty pensionu.

Celkové náklady projektu: 597.401,- Kč,

Spolufinancování Moravskoslezským krajem 389.984,- Kč