Stanovy Jezdecké společnosti REIT CLUB


STANOVY 

 

Sdružení občanů dle z. č. 83/1990Sb.,
o sdružování občanů v platném znění


Název sdružení:  
Jezdecká společnost REIT CLUB
(dále jen „jezdecká společnost“ nebo „společnost“)


Sídlo sdružení:   
Jízdárna REIT
Morávka 232
739 05


Cíl činnosti sdružení: 
Sdružovat všechny osoby starší 10let se zájmem o činnost v jezdecké společnosti a zajišťovat chov koní v této společnosti


Zakladatel sdružení: 

Ing. Oldřich Volný, CSC, r.č. 400221/431, bytem Sedliště 342, 739 36. Vlastník areálu a příslušejících nemovitostí jízdárny Pod Lipovým, Morávka 232


OBSAH:

I. Základní ustanovení – členství, práva a povinnosti členů
II. Orgány společnosti
III. Ustanovení o volbách a usnášení se
IV. Zásady hospodaření
V. Disciplinární opatření
VI. Nakládání s majetkem společnosti


Jezdecká společnost je neziskové nestátní sdružení dle z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v plném znění. Jako právnická osoba vzniká jezdecká společnost registrací u Ministerstva vnitra ČR. Návrh na registraci podává přípravný výbor, který má tři členy. K návrhu na registraci se připojí stanovy společnosti ve dvojím vyhotovení.


ČLENSTVÍ

1) Řádným členem se může stát osoba starší 10 let, podáním přihlášky. Přihlášku podává u výboru společnosti, členství vzniká schválením přihlášky výborem. Přihláška obsahuje základní informace o žadateli.
2) Mládež do 18 let se může stát členem za předpokladu písemného souhlasu zákonných zástupců
3) O přijetí rozhoduje výbor a o svém rozhodnutí písemně informuje žadatele.
4) Společnost vede seznam registrovaných členů společnosti.

Základní práva člena společnosti:


1) Účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností sportovního a společenského života společnosti
2) Účastnit se akcí, školení a seminářů, které umožňují odborný výkonnostní růst.
3) Uplatňovat své vlastní názory, návrhy a vznášet dotazy.
4) Volit a být volen od 15 let do kontrolní komise a výboru společnosti.


Základní povinnosti člena společnosti:


1) Plnit úkoly vyplívající ze stanov, přijatých směrnic a usnesení a dodržovat provozní řád.
2) Dodržovat kázeň a respektovat vzájemnou úctu mezi členy.
3) Podílet se iniciativně na práci a rozvoji společnosti.
4) Šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží jezdecké společnosti a usilovat o její dobré jméno.
5) Při vstupu zaplatí budoucí člen jednorázový vstupní příspěvek  do věku 18 let 300,-Kč nad 18 let 1 000,-Kč, který vybírá hospodářská komise.
6) Každý člen musí odpracovat měsíčně brigádnické hodiny, jejichž počet je uveden v provozním řádu. Při neodpracování brig. Hodin je povinností člena JS zaplatit každou neodpracovanou hodinu  10,-Kč. Za brig. Hodinu se počítá vše co je uděláno pro JS.
7) Každý rok se všichni členové musí podrobit lékařské prohlídce a donést lékařské potvrzení, že jsou schopni jízdy na koni.
8) Každý člen musí mít svou individuální úrazovou pojistku, což doloží předložením pojistné smlouvy.


Členství zaniká:


1) Jednostranným vystoupením z jezdecké společnosti
2) Vyškrtnutím pro neplnění základních povinností
3) Vyloučením pro závažné provinění
4) Úmrtím člena
5) Zánikem společnosti


O ukončení členství rozhoduje ve všech případech výbor společnosti a o svém rozhodnutí písemně informuje člena.


Společnost zaniká


1) Dobrovolným rozpuštěním, nebo sloučením s jiným sdružením
2) Pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění


ORGÁNY SPOLEČNOSTI


- členská schůze
- výbor
- kontrolní komise
- odborné komise

Členská schůze
 

Každý člen společnosti je oprávněn účastnit se členské schůze. Svolává se 1x ročně, nebo tehdy požádá-li o to alespoň polovina všech registrovaných členů.Členskou schůzi svolává výbor nejméně 14 dnů předem vyvěšením oznámení o konání členské schůze  na oficiální informační tabuli , která je umístěná v areálu jezdecké společnosti.


1) Projednává a schvaluje :

- zprávu o činnosti společnosti včetně hospodaření
- plnění programu činnosti

2) Navrhuje plán činnosti a rozpočet

3) Volí a odvolává 1 člena kontrolní komise a 1 člena výboru

          
         Výbor

Je výkonným orgánem, který jedná jménem společnosti a který se ve své činnosti řídí schváleným plánem činnosti. Výbor se schází jednou za měsíc. Výbor je tříčlenný, dva členy výboru jmenuje zakladatel, jednoho člena volí členská schůze.Volební období výboru je dvouleté. Výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu I a místopředsedu II. Výbor je usnášení schopný, jsou – li přítomni dva jeho členové. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů.V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.


        Výbor:

1) Schvaluje plán činnosti jezdecké společnosti
2) Určuje výši členských příspěvků společnosti
3) Předkládá zprávu o činnosti členské schůzi
4) Rozhoduje o přijetí za člena společnosti
5) Provádí disciplinární řízení se členy spol.
6) Schvaluje změnu stanov
7) Schvaluje rozpočet společnosti
8) Výbor mí pravomoc sjednávat další hospodářské vztahy s jinými hospodářskými subjekty
9) Právní úkony jménem společnosti činí předseda a místopředseda I výboru, každý samostatně.
10) Jestliže členská schůze nezvolí svého zástupce, má výbor právo jmenovat 3. člena kooptací
11) Výbor JS rozhoduje o zániku spol. a vypořádání majetku.


Kontrolní komise


Kontrolní komise je kontrolním orgánem společnosti a dohlíží na její hospodaření.


1) Kontrolní komise je tříčlenná
2) Jeden člen kontrolní komise je volen členskou schůzí
3) Dva členy kontrolní komise jmenuje zakladatel areálu formou písemného sdělení výboru.
4) Volební období komise je dvouleté.
5) Jménem kontrolní komise jedná její předseda.
6) V případě, že v průběhu voleb. Období odstoupí člen kontrolní komise volený členskou schůzí, nebo členská schůze nezvolí svého zástupce do kontrolní komise, může kontrolní komise toto uvolněné místo obsadit kooptací.
7) Kontrolní komise rozhoduje o všech projednávaných otázkách prostou většinou hlasů.
Z jednání kontrolní komise jsou pořizovány zápisy.


Odborné komise


Každá odborná komise má alespoň jednoho člena. Odborné komise jsou schopné usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Rozhodnutí jsou přijímána nadpoloviční většinou přítomných členů.
Členy odborných komisí jmenuje zakladatel.


Výbor zřizuje 3 odborné komise:


- metodickou komisi, která zajišťuje:
a) odborný dohled při chovu koní
b) odborné vedení výcviku koní
c) odborný dohled při vedení výcviku jízdy na koních pro členy klubu i ostatní klienty
d) posuzuje zdravotní stav koně a jeho využití pro výcvik
e) zajišťuje veterinární a jinou péči o koně
f) pečuje o stav jezdecké výstroje
g) kontroluje stav jezdeckého areálu z hlediska bezpečnosti koní a jezdců

- hospodářskou komisi, která:

a) vede účetní evidenci o hospodaření společnosti
b) provádí nákup výstroje a potřeb pro provoz koní
c) vede administrativní dokumentaci o chodu společnosti
d)  zajišťuje administrativní činnost, včetně přípravy hospodářských smluv dle pokynů výboru společnosti
e) Zajišťuje opravu a údržbu majetku společnosti
f) Zajišťuje výběr členských příspěvků a inkaso dalších zdrojů pro financování společnosti


- zdravotní komisi, která:

a) dohlíží na doplňování lékárničky a vybavení pro poskytnutí první pomoci
b) organizuje přednášky a výcviky pro poskytování první pomoci
c) zajišťuje zdravotní dozor při oficiálních akcí konaných jezdeckým oddílemUSTANOVENÍ O VOLBÁCH A ZPŮSOBU USNÁŠENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE


1) Členská schůze je usnášení se schopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina registrovaných členů. Ve všech projednávaných otázkách při rozhodovaní členské schůze rozhoduje prostá většina hlasů přítomných členů.
2) Zvoleni jsou ti členové, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů z přítomných členů
3) Volba voleného člena výboru a voleného člena kontrolní komise se provádí tajným hlasováním  na členské schůzi.
4) Člen výboru , volený členskou schůzi, který ztratil důvěru členstva, nebo se dopustil činu, který je neslučitelný s jeho funkcí, zejména závažným porušením stanov , nedbalým výkonem své funkce, či jednáním proti zájmům společnosti, nebo proti jeho dobrému jménu, a který sám neuznal za vhodné odstoupit  ze své funkce může být členskou schůzi odvolán v průběhu volebního období.


ZÁSADY HOSPODAŘENÍ


                 Příspěvky a spol.

1) Finanční zdroje společnosti jsou tvořeny:
a) jednorázovými vstupními příspěvky ve výši do 18 let 300,-Kč nad 18 let 1 000,-Kč
b) Ročními členskými příspěvky ve výši do 18 let  200,-Kč nad 18 let 500,-Kč
2) Roční členské příspěvky jsou platné vždy k 31.3. toho roku, u hospodářské komise.
3) Jednorázový vstupní poplatek je splatný do 14 dnů po přijetí žadatele za člena jezdecké společnosti, u hospodářské komise
4) Pokud člen spol. nezaplatí příspěvky řádně a včas, je právem spol. takovému členu znemožnit účast na sportovní aktivitě nebo využívání výhod plynoucích z jeho členství ve společnosti či ukončit členství.DISCIPLINÁRNÍ OPATŘENÍ


1) Za porušení stanov a vnitřních směrnic JS a soutěžního řádu , za hrubou a opakovanou nekázeň mohou být členům ukládány disciplinární tresty
2) Disciplinární řízení vede výbor společnosti
3) V disciplinárním řízení lze ukládat tyto tresty:

- napomenutí
- důtka
- peněžní pokuta
- zákaz závodní činnosti
- vyloučení

4) Každý člen má právo zúčastnit se jednání výboru, který projednává jeho disciplinární provinění a výbor je povinen mu umožnit účast a objektivně i spravedlivě rozhodnout.


VI. Nakládání s majetkem společnosti


1. Právo nakládat s majetkem společnosti při běžném hospodaření společnosti přísluší výboru společnosti, který rozhoduje dle ustanovení uvedeném v části II stanov
2. V případě prodeje movitého i nemovitého majetku třetí osobě nabývá  rozhodnutí výboru výkonné moci po potvrzení zakladatelem.
3. V případě zániku společnosti je majetek společnosti použit takto:
3.1. K úhradě závazků vůči státu a dalších závazků jmenovitě stanovených příslušným  zákonem.
3.2. K úhradě závazků vůči zaměstnancům
3.3. K úhradě závazků společnosti vzniklých  z činnosti společnosti
3.4. Zbývající majetek je předán zakladateli společnosti


Přílohy
docStanovy [doc, ]
Stanovy ve formátu .doc ke stažení